سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
کنکور

دسته: ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌

دانلود کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌jQuery ب‍ی‍ب‍ول‍ت‌، ب‍ی‍ر 0

دانلود کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌jQuery ب‍ی‍ب‍ول‍ت‌، ب‍ی‍ر

دانلود رایگان م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌jQuery نوشته ب‍ی‍ب‍ول‍ت‌، ب‍ی‍ر سال ،۱۳۹۰ . ترجمه هرمز همایون پور ردي‍ف‌:6700479ع‍ن‍وان‌:م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌jQueryپ‍دي‍دآورن‍ده‌:ب‍ی‍ب‍ول‍ت‌، ب‍ی‍رس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:،۱۳۹۰ .ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:3204669ناشر:نشر معارفمترجم:هرمز همایون پورتوضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در نمایشگاه ،۱۳۹۰ . توسط ب‍ی‍ب‍ول‍ت‌،...

دانلود کتاب  روشها و فنون تدریس   منوچهر وکیلیان 0

دانلود کتاب روشها و فنون تدریس منوچهر وکیلیان

دانلود رایگان روشها و فنون تدریس نوشته منوچهر وکیلیان سال 1390 ترجمه ردي‍ف‌:6700959ع‍ن‍وان‌: روشها و فنون تدریس پ‍دي‍دآورن‍ده‌: منوچهر وکیلیان س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1390ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:55139709ناشر: معهد الایرانی للغات مترجم:توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در نمایشگاه...

دانلود کتاب حمایت از اشخاص دارای معلولیت در نظام بین الملی حقوق بشر نگار نباتی 0

دانلود کتاب حمایت از اشخاص دارای معلولیت در نظام بین الملی حقوق بشر نگار نباتی

دانلود رایگان حمایت از اشخاص دارای معلولیت در نظام بین الملی حقوق بشر نوشته نگار نباتی سال 1389 ترجمه ردي‍ف‌:6700769ع‍ن‍وان‌:حمایت از اشخاص دارای معلولیت در نظام بین الملی حقوق بشرپ‍دي‍دآورن‍ده‌:نگار نباتیس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1389ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌...

دانلود کتاب تحولات سیاسی – اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران جلد 1 یحیی فوزی 0

دانلود کتاب تحولات سیاسی – اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران جلد 1 یحیی فوزی

دانلود رایگان تحولات سیاسی – اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران جلد 1 نوشته یحیی فوزی سال 1387 ترجمه ردي‍ف‌:6701209ع‍ن‍وان‌:تحولات سیاسی – اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران جلد 1پ‍دي‍دآورن‍ده‌:یحیی فوزی س‍ال‌...

دانلود کتاب  تاریخ الادب العربی 1  شوقی الضیف 0

دانلود کتاب تاریخ الادب العربی 1 شوقی الضیف

دانلود رایگان تاریخ الادب العربی 1 نوشته شوقی الضیف سال 131431 ترجمه ردي‍ف‌:6700899ع‍ن‍وان‌: تاریخ الادب العربی 1پ‍دي‍دآورن‍ده‌: شوقی الضیف س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:131431ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:48647829ناشر: چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی مترجم:توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌...

دانلود کتاب سرگذشت هنر در تمدن اسلامی (موسیقی ومعماری) دکتر حسن بلخاری 0

دانلود کتاب سرگذشت هنر در تمدن اسلامی (موسیقی ومعماری) دکتر حسن بلخاری

دانلود رایگان سرگذشت هنر در تمدن اسلامی (موسیقی ومعماری) نوشته دکتر حسن بلخاری سال 1388 ترجمه ردي‍ف‌:6700789ع‍ن‍وان‌:سرگذشت هنر در تمدن اسلامی (موسیقی ومعماری)پ‍دي‍دآورن‍ده‌:دکتر حسن بلخاریس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1388ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:36746049ناشر: ذوی القربی مترجم:توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌...

دانلود کتاب روان درمانی پویشی کوتاه مدت حبیب دوانلو 0

دانلود کتاب روان درمانی پویشی کوتاه مدت حبیب دوانلو

دانلود رایگان روان درمانی پویشی کوتاه مدت نوشته حبیب دوانلو سال 1389 ترجمه ردي‍ف‌:6700749ع‍ن‍وان‌:روان درمانی پویشی کوتاه مدتپ‍دي‍دآورن‍ده‌:حبیب دوانلوس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1389ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:32418129ناشر: نشر نی مترجم:توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در نمایشگاه 1389 توسط حبیب...

دانلود کتاب زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌( م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ )م‍روری‌ ب‍ر اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ون‍وس‌ ، داور 0

دانلود کتاب زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌( م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ )م‍روری‌ ب‍ر اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ون‍وس‌ ، داور

دانلود رایگان زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌( م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ )م‍روری‌ ب‍ر اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ نوشته ون‍وس‌ ، داور سال ،۱۳۸۴ . ترجمه ردي‍ف‌:6700549ع‍ن‍وان‌:زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌( م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ )م‍روری‌ ب‍ر اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌پ‍دي‍دآورن‍ده‌:ون‍وس‌ ، داورس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:،۱۳۸۴ .ن‍وع‌...

دانلود کتاب چ‍راغ‌ ب‍ا ه‍م‌ ب‍ودن‌ م‍ا ص‍ف‍ای‍ی‌، م‍ه‍رن‍وش‌ 0

دانلود کتاب چ‍راغ‌ ب‍ا ه‍م‌ ب‍ودن‌ م‍ا ص‍ف‍ای‍ی‌، م‍ه‍رن‍وش‌

دانلود رایگان چ‍راغ‌ ب‍ا ه‍م‌ ب‍ودن‌ م‍ا نوشته ص‍ف‍ای‍ی‌، م‍ه‍رن‍وش‌ سال ،۱۳۸۷ . ترجمه ردي‍ف‌:6700519ع‍ن‍وان‌:چ‍راغ‌ ب‍ا ه‍م‌ ب‍ودن‌ م‍اپ‍دي‍دآورن‍ده‌:ص‍ف‍ای‍ی‌، م‍ه‍رن‍وش‌س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:،۱۳۸۷ .ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:7532589ناشر:سپاهانمترجم:توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در نمایشگاه ،۱۳۸۷ . توسط ص‍ف‍ای‍ی‌،...

دانلود کتاب ف‍ی‍زی‍ک‌ ی‍ک‌ درس‍ن‍ام‍ه‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ آرش‌ ، ف‍ی‍روز 0

دانلود کتاب ف‍ی‍زی‍ک‌ ی‍ک‌ درس‍ن‍ام‍ه‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ آرش‌ ، ف‍ی‍روز

دانلود رایگان ف‍ی‍زی‍ک‌ ی‍ک‌ درس‍ن‍ام‍ه‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ نوشته آرش‌ ، ف‍ی‍روز سال ،۱۳۹۱ . ترجمه رامین کرکچیان ردي‍ف‌:6700509ع‍ن‍وان‌:ف‍ی‍زی‍ک‌ ی‍ک‌ درس‍ن‍ام‍ه‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌پ‍دي‍دآورن‍ده‌:آرش‌ ، ف‍ی‍روزس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:،۱۳۹۱ .ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:6450609ناشر:سمتمترجم:رامین کرکچیانتوضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در نمایشگاه ،۱۳۹۱...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ