سایت انتخاب اسم

دسته: ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌

دانلود کتاب  استانداردهای مناسب سازی بناها و محیطهای شهری برای افراد دارای معلولیت   مهندس منصور برجیان و مهندس بهزاد جغتایی 0

دانلود کتاب استانداردهای مناسب سازی بناها و محیطهای شهری برای افراد دارای معلولیت مهندس منصور برجیان و مهندس بهزاد جغتایی

دانلود رایگان استانداردهای مناسب سازی بناها و محیطهای شهری برای افراد دارای معلولیت نوشته مهندس منصور برجیان و مهندس بهزاد جغتایی سال 1388 ترجمه ردي‍ف‌:6700949ع‍ن‍وان‌: استانداردهای مناسب سازی بناها و محیطهای شهری برای افراد...

دانلود کتاب روش تحقیق کیفی . ضد روش 2 احمد محمد پور 0

دانلود کتاب روش تحقیق کیفی . ضد روش 2 احمد محمد پور

دانلود رایگان روش تحقیق کیفی . ضد روش 2 نوشته احمد محمد پور سال 1390 ترجمه ردي‍ف‌:6701099ع‍ن‍وان‌:روش تحقیق کیفی . ضد روش 2پ‍دي‍دآورن‍ده‌:احمد محمد پور س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1390ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:70287429ناشر:دارالمحجه البیضا مترجم:توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌...

دانلود کتاب سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران  احمد صافی 0

دانلود کتاب سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران احمد صافی

دانلود رایگان سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران نوشته احمد صافی سال 1385 ترجمه ردي‍ف‌:6701119ع‍ن‍وان‌:سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران پ‍دي‍دآورن‍ده‌:احمد صافی س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1385ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:72451389ناشر:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مترجم:توضیحات:...

دانلود کتاب  جهانی شدن و جنگ   کلاودیا هایت و … 0

دانلود کتاب جهانی شدن و جنگ کلاودیا هایت و …

دانلود رایگان جهانی شدن و جنگ نوشته کلاودیا هایت و … سال 1383 ترجمه لطفعلی سمینو ردي‍ف‌:6700979ع‍ن‍وان‌: جهانی شدن و جنگ پ‍دي‍دآورن‍ده‌: کلاودیا هایت و …س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1383ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:57303669ناشر:مرکز دراسات الوحده المربی مترجم:...

دانلود کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آزم‍ون‌ه‍ای‌ ورود ب‍ه‌ ح‍رف‍ه‌ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ :از اول‍ی‍ن‌ دوره‌( ۷۷۳۱ )ت‍ا آخ‍ری‍ن‌ دوره‌( ۱۹۳۱ )ه‍م‍ره‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‍ – نظام مهندسي  ن‍ج‍ی‍م‍ی‌ ، م‍س‍ع‍ود 0

دانلود کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آزم‍ون‌ه‍ای‌ ورود ب‍ه‌ ح‍رف‍ه‌ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ :از اول‍ی‍ن‌ دوره‌( ۷۷۳۱ )ت‍ا آخ‍ری‍ن‌ دوره‌( ۱۹۳۱ )ه‍م‍ره‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‍ – نظام مهندسي ن‍ج‍ی‍م‍ی‌ ، م‍س‍ع‍ود

دانلود رایگان م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آزم‍ون‌ه‍ای‌ ورود ب‍ه‌ ح‍رف‍ه‌ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ :از اول‍ی‍ن‌ دوره‌( ۷۷۳۱ )ت‍ا آخ‍ری‍ن‌ دوره‌( ۱۹۳۱ )ه‍م‍ره‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‍ – نظام مهندسي نوشته ن‍ج‍ی‍م‍ی‌ ، م‍س‍ع‍ود سال ،۱۳۹۱ . ترجمه...

دانلود کتاب ک‍ل‍س‍ت‍رول‌ ک‍ام‍لا در چ‍ن‍گ‌ ی‍وس‍ف‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۵۵ – ، م‍ت‍رج‍م‌ 0

دانلود کتاب ک‍ل‍س‍ت‍رول‌ ک‍ام‍لا در چ‍ن‍گ‌ ی‍وس‍ف‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۵۵ – ، م‍ت‍رج‍م‌

دانلود رایگان ک‍ل‍س‍ت‍رول‌ ک‍ام‍لا در چ‍ن‍گ‌ نوشته ی‍وس‍ف‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۵۵ – ، م‍ت‍رج‍م‌ سال ،۱۳۸۳ . ترجمه محمود محتد ردي‍ف‌:6700539ع‍ن‍وان‌:ک‍ل‍س‍ت‍رول‌ ک‍ام‍لا در چ‍ن‍گ‌پ‍دي‍دآورن‍ده‌:ی‍وس‍ف‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۵۵ – ، م‍ت‍رج‍م‌س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:،۱۳۸۳ .ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:9696549ناشر:آگاهمترجم:محمود محتدتوضیحات:...

دانلود کتاب روشهای سنجش کمی و کیفی در ارزیابی ترجمه  حافظ نصیری 0

دانلود کتاب روشهای سنجش کمی و کیفی در ارزیابی ترجمه حافظ نصیری

دانلود رایگان روشهای سنجش کمی و کیفی در ارزیابی ترجمه نوشته حافظ نصیری سال 1390 ترجمه ردي‍ف‌:6701249ع‍ن‍وان‌:روشهای سنجش کمی و کیفی در ارزیابی ترجمه پ‍دي‍دآورن‍ده‌:حافظ نصیری س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1390ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:86517129ناشر:سمت مترجم:توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌...

دانلود کتاب ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ق‍درت‌ ص‍دی‍ق‍ی‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا 0

دانلود کتاب ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ق‍درت‌ ص‍دی‍ق‍ی‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا

دانلود رایگان ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ق‍درت‌ نوشته ص‍دی‍ق‍ی‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا سال 1391 ترجمه ردي‍ف‌:6700489ع‍ن‍وان‌:ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ق‍درت‌پ‍دي‍دآورن‍ده‌:ص‍دی‍ق‍ی‌،ع‍ل‍ی‍رض‍اس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1391ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:4286649ناشر:میزانمترجم:توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در نمایشگاه 1391 توسط ص‍دی‍ق‍ی‌،ع‍ل‍ی‍رض‍اکتاب های مرتبط:حقوق کودک نوشته عبادي، شيرين و ترسيم وضعيت...

دانلود کتاب اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی  پیتر کیویستو 0

دانلود کتاب اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی پیتر کیویستو

دانلود رایگان اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی نوشته پیتر کیویستو سال 1378 ترجمه منوچهر صبوری ردي‍ف‌:6701109ع‍ن‍وان‌:اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی پ‍دي‍دآورن‍ده‌:پیتر کیویستو س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1378ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:71369409ناشر:نشر مرکز مترجم:منوچهر صبوری توضیحات: ليست...

دانلود کتاب  صدی الحیات المرحله التمهیدیه 4  سید عدنان اشکوری و … 0

دانلود کتاب صدی الحیات المرحله التمهیدیه 4 سید عدنان اشکوری و …

دانلود رایگان صدی الحیات المرحله التمهیدیه 4 نوشته سید عدنان اشکوری و … سال 1389 ترجمه ردي‍ف‌:6701049ع‍ن‍وان‌: صدی الحیات المرحله التمهیدیه 4پ‍دي‍دآورن‍ده‌: سید عدنان اشکوری و …س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1389ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:64877529ناشر:مترجم:توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ

X دارو پست