سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها

دسته: ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌

دانلود کتاب  سیاستگذاری عمومی   دکتر مجید وحید 0

دانلود کتاب سیاستگذاری عمومی دکتر مجید وحید

دانلود رایگان سیاستگذاری عمومی نوشته دکتر مجید وحید سال 1383 ترجمه ردي‍ف‌:6700929ع‍ن‍وان‌: سیاستگذاری عمومی پ‍دي‍دآورن‍ده‌: دکتر مجید وحید س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1383ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:51893769ناشر: طرح نو مترجم:توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در نمایشگاه 1383 توسط دکتر...

دانلود کتاب  سیستمهای بانک اطلاعاتی جلد اول  سی. جی . دیت 0

دانلود کتاب سیستمهای بانک اطلاعاتی جلد اول سی. جی . دیت

دانلود رایگان سیستمهای بانک اطلاعاتی جلد اول نوشته سی. جی . دیت سال 1388 ترجمه مهندس عین الله جعفرنژاد قمی ردي‍ف‌:6701019ع‍ن‍وان‌: سیستمهای بانک اطلاعاتی جلد اول پ‍دي‍دآورن‍ده‌:سی. جی . دیتس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1388ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:61631589ناشر:آرا...

دانلود کتاب من معالم الادب فی نهج البلاغه  الدکتور السید خلیل باستان 0

دانلود کتاب من معالم الادب فی نهج البلاغه الدکتور السید خلیل باستان

دانلود رایگان من معالم الادب فی نهج البلاغه نوشته الدکتور السید خلیل باستان سال 1390 ترجمه ردي‍ف‌:6701149ع‍ن‍وان‌:من معالم الادب فی نهج البلاغه پ‍دي‍دآورن‍ده‌:الدکتور السید خلیل باستان س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1390ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:75697329ناشر:سمت مترجم:توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌...

دانلود کتاب  هشت کتاب   سهراب سپهری 0

دانلود کتاب هشت کتاب سهراب سپهری

دانلود رایگان هشت کتاب نوشته سهراب سپهری سال 1387 ترجمه ردي‍ف‌:6700989ع‍ن‍وان‌: هشت کتاب پ‍دي‍دآورن‍ده‌: سهراب سپهری س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1387ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:58385649ناشر:انجمن اولیا و مربیان مترجم:توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در نمایشگاه 1387 توسط سهراب سپهری...

دانلود کتاب  جامعه شناسی معرفت و علم   دیوید گلوور -استرابریج و توکل 0

دانلود کتاب جامعه شناسی معرفت و علم دیوید گلوور -استرابریج و توکل

دانلود رایگان جامعه شناسی معرفت و علم نوشته دیوید گلوور -استرابریج و توکل سال 1388 ترجمه بهیان -حاجی حیدری -محمدی … ردي‍ف‌:6700859ع‍ن‍وان‌: جامعه شناسی معرفت و علم پ‍دي‍دآورن‍ده‌: دیوید گلوور -استرابریج و توکل س‍ال‌...

دانلود کتاب سازشناسی پرویز منصوری 0

دانلود کتاب سازشناسی پرویز منصوری

دانلود رایگان سازشناسی نوشته پرویز منصوری سال 1384 ترجمه ردي‍ف‌:6700819ع‍ن‍وان‌:سازشناسیپ‍دي‍دآورن‍ده‌:پرویز منصوریس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1384ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:39991989ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی مترجم:توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در نمایشگاه 1384 توسط پرویز منصوریکتاب های مرتبط:مباني مديريت کيفيت نوشته لامعي،...

دانلود کتاب بیمه ها و حمایتهای اجتماعی بئاتریس مانیونی دنیتینیانر 0

دانلود کتاب بیمه ها و حمایتهای اجتماعی بئاتریس مانیونی دنیتینیانر

دانلود رایگان بیمه ها و حمایتهای اجتماعی نوشته بئاتریس مانیونی دنیتینیانر سال 1380 ترجمه ابراهیم یونسی ردي‍ف‌:6700649ع‍ن‍وان‌:بیمه ها و حمایتهای اجتماعیپ‍دي‍دآورن‍ده‌:بئاتریس مانیونی دنیتینیانرس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1380ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:21598329ناشر:نشر ثالثمترجم:ابراهیم یونسیتوضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در نمایشگاه...

دانلود کتاب مطالعات تطبیقی در فلسفه اسلامی سعید شیخ 0

دانلود کتاب مطالعات تطبیقی در فلسفه اسلامی سعید شیخ

دانلود رایگان مطالعات تطبیقی در فلسفه اسلامی نوشته سعید شیخ سال 1369 ترجمه ردي‍ف‌:6700719ع‍ن‍وان‌:مطالعات تطبیقی در فلسفه اسلامیپ‍دي‍دآورن‍ده‌:سعید شیخس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1369ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:29172189ناشر: شریف مترجم:توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در نمایشگاه 1369 توسط سعید شیخکتاب...

دانلود کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد جامعه شناسی گروهی از مولفین 0

دانلود کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد جامعه شناسی گروهی از مولفین

دانلود رایگان مجموعه سوالات کارشناسی ارشد جامعه شناسی نوشته گروهی از مولفین سال 1388 ترجمه ردي‍ف‌:6700699ع‍ن‍وان‌:مجموعه سوالات کارشناسی ارشد جامعه شناسیپ‍دي‍دآورن‍ده‌:گروهی از مولفینس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1388ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:27008229ناشر:دارالمعرفته الجامعیهمترجم:توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در نمایشگاه 1388...

دانلود کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ آزم‍ون‌ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ پ‍اس‍خ‌ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌، م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ و اح‍ک‍ام‌، زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، دان‍ش‌ رای‍ان‍ه‌ … اع‍ظم‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۶۰ – 0

دانلود کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ آزم‍ون‌ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ پ‍اس‍خ‌ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌، م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ و اح‍ک‍ام‌، زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، دان‍ش‌ رای‍ان‍ه‌ … اع‍ظم‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۶۰ –

دانلود رایگان م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ آزم‍ون‌ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ پ‍اس‍خ‌ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌، م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ و اح‍ک‍ام‌، زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، دان‍ش‌ رای‍ان‍ه‌ … نوشته اع‍ظم‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۶۰ – سال 1390 ترجمه ردي‍ف‌:6700579ع‍ن‍وان‌:م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ