معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

دانلود کتاب ارغنون 14

دانلود رایگان ارغنون 14 نوشته سال 1377 ترجمه ردي‍ف‌:6700965ع‍ن‍وان‌: ارغنون 14 پ‍دي‍دآورن‍ده‌:س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1377ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاصش‍م‍اره‌ م‍درک‌:55788897ناشر: موسسه مهر م..

ادامه مطلب

دانلود کتاب تسلای فلسفه آنلیسیوس ماینلیوس سورنیوس بونتیوس

دانلود رایگان تسلای فلسفه نوشته آنلیسیوس ماینلیوس سورنیوس بونتیوس سال 1385 ترجمه سایه میثمی ردي‍ف‌:6701195ع‍ن‍وان‌:تسلای فلسفه پ‍دي‍دآورن‍ده‌:آنلیسیوس ما..

ادامه مطلب

دانلود کتاب معلولیتها

دانلود رایگان معلولیتها نوشته سال 1388 ترجمه ردي‍ف‌:6700695ع‍ن‍وان‌:معلولیتهاپ‍دي‍دآورن‍ده‌:س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1388ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاصش‍م‍اره‌ م‍درک‌:26575437ناشر:نشر علمیمترجم:توضی..

ادامه مطلب

دانلود کتاب تکنو پولی نیل پستمن

دانلود رایگان تکنو پولی نوشته نیل پستمن سال 1386 ترجمه دکتر صادق طباطبایی ردي‍ف‌:6701015ع‍ن‍وان‌: تکنو پولی پ‍دي‍دآورن‍ده‌: نیل پستمن س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1386ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب ه..

ادامه مطلب

دانلود کتاب سیاست جنایی ریسک مدار امیر پاک نهاد

دانلود رایگان سیاست جنایی ریسک مدار نوشته امیر پاک نهاد سال 1388 ترجمه ردي‍ف‌:6701245ع‍ن‍وان‌:سیاست جنایی ریسک مدار پ‍دي‍دآورن‍ده‌:امیر پاک نهاد س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1388ن‍وع‌ م‍درک‌..

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ فلسفه جلد 2 فردریک کاپلستون

دانلود رایگان تاریخ فلسفه جلد 2 نوشته فردریک کاپلستون سال 1387 ترجمه ابراهیم دادجو ردي‍ف‌:6700995ع‍ن‍وان‌: تاریخ فلسفه جلد 2پ‍دي‍دآورن‍ده‌: فردری..

ادامه مطلب

دانلود کتاب جامعه شناسی معرفت سیر تاریخی نظریات و چشم اندازها کوزر و …

دانلود رایگان جامعه شناسی معرفت سیر تاریخی نظریات و چشم اندازها نوشته کوزر و … سال 1389 ترجمه جواد افشار کهن ردي‍ف‌:6700865ع‍ن‍وان‌: جامعه ..

ادامه مطلب

دانلود کتاب مردم شناسی جنسیت امدایان نرسیان

دانلود رایگان مردم شناسی جنسیت نوشته امدایان نرسیان سال 1383 ترجمه سید هاشم آقاجری ردي‍ف‌:6700605ع‍ن‍وان‌:مردم شناسی جنسیتپ‍دي‍دآورن‍ده‌:امدایان نرسیانس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1383ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاصش‍..

ادامه مطلب

دانلود کتاب سیاستگذاری عمومی ایران کیومرث اشتریان

دانلود رایگان سیاستگذاری عمومی ایران نوشته کیومرث اشتریان سال 1386 ترجمه ردي‍ف‌:6700635ع‍ن‍وان‌:سیاستگذاری عمومی ایرانپ‍دي‍دآورن‍ده‌:کیومرث اشتریانس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1386ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاصش..

ادامه مطلب

دانلود کتاب رفتار و روابط در سازمان و مدیریت سید محمد میر کمالی

دانلود رایگان رفتار و روابط در سازمان و مدیریت نوشته سید محمد میر کمالی سال 1386 ترجمه ردي‍ف‌:6701025ع‍ن‍وان‌: رفتار و روابط در سازمان و مدیریت پ‍دي‍دآ..

ادامه مطلب