معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

دانلود کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ر طراح‍ی‌ س‍ای‍ت‌ ب‍ا دری‍م‌ وی‍ورDreamweaver ، ج‍ان‍ی‍ن‌

دانلود رایگان آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ر طراح‍ی‌ س‍ای‍ت‌ ب‍ا دری‍م‌ وی‍ورDreamweaver نوشته ، ج‍ان‍ی‍ن‌ سال ،۱۳۸۹ . ترجمه ردي‍ف‌:6700460ع‍ن‍وان‌:آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ر طر..

ادامه مطلب

دانلود کتاب سیاست و حکومت در اروپا دکتر احمد نقیب زاده

دانلود رایگان سیاست و حکومت در اروپا نوشته دکتر احمد نقیب زاده سال 1390 ترجمه ردي‍ف‌:6701020ع‍ن‍وان‌: سیاست و حکومت در اروپا پ‍دي‍دآورن‍ده‌: دکتر احمد نقیب زاده س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:13..

ادامه مطلب

دانلود کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ه‌ زب‍ان‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌- آل‍م‍ان‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ خ‍دادادی‌ب‍ه‍ت‍اش‌، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود، ۱۳۶۶ –

دانلود رایگان ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ه‌ زب‍ان‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌- آل‍م‍ان‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ نوشته خ‍دادادی‌ب‍ه‍ت‍اش‌، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود، ۱۳۶۶ – سال 1391 ترجمه ردي‍ف‌:..

ادامه مطلب

دانلود کتاب معرفت شناسی گاستون باشلار

دانلود رایگان معرفت شناسی نوشته گاستون باشلار سال 1383 ترجمه جلال ستاری ردي‍ف‌:6701270ع‍ن‍وان‌:معرفت شناسی پ‍دي‍دآورن‍ده‌:گاستون باشلار س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1383ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب علمیش‍..

ادامه مطلب

دانلود کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

دانلود رایگان م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ نوشته سال ،۱۳۹۱ . ترجمه ردي‍ف‌:6700510ع‍ن‍وان‌:م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌..

ادامه مطلب

دانلود کتاب ارغنون 19

دانلود رایگان ارغنون 19 نوشته سال 1386 ترجمه ردي‍ف‌:6701090ع‍ن‍وان‌: ارغنون 19پ‍دي‍دآورن‍ده‌:س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1386ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب علمیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:69313647ناشر:مکتبه المعارف ا..

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاملاتی در قرائت انسانی از دین محمد مجتهد شبستری

دانلود رایگان تاملاتی در قرائت انسانی از دین نوشته محمد مجتهد شبستری سال 1383 ترجمه ردي‍ف‌:6700770ع‍ن‍وان‌:تاملاتی در قرائت انسانی از دینپ‍دي‍دآورن‍ده‌:محمد مجتهد شبستریس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1383ن‍وع‌ م‍درک‌:کتا..

ادامه مطلب

دانلود کتاب روی‍ک‍ردی‌ ن‍وی‍ن‌ در ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ ج‍ی‌ .راس‍ل‌، اس‍ت‍وارت‌ ج‍ان‍ات‍ان‌

دانلود رایگان روی‍ک‍ردی‌ ن‍وی‍ن‌ در ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ نوشته ج‍ی‌ .راس‍ل‌، اس‍ت‍وارت‌ ج‍ان‍ات‍ان‌ سال ،-۱۳۸۸ ترجمه ردي‍ف‌:6700480ع‍ن‍وان‌:روی‍ک‍ردی‌ ن‍وی..

ادامه مطلب

دانلود کتاب مقدمه ای بر ایدئولوژیهای سیاسی رابرت اکل شای و ریچارد جی و …

دانلود رایگان مقدمه ای بر ایدئولوژیهای سیاسی نوشته رابرت اکل شای و ریچارد جی و … سال 1390 ترجمه محمد قائد ردي‍ف‌:6700860ع‍ن‍وان‌: مقدمه ای بر ا..

ادامه مطلب

دانلود کتاب خلاصه مباحث آزمون دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد غلامرضا جعفری نیا

دانلود رایگان خلاصه مباحث آزمون دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد نوشته غلامرضا جعفری نیا سال 1389 ترجمه ردي‍ف‌:6700810ع‍ن‍وان‌:خلاصه مباحث آزمون دکتری جا..

ادامه مطلب