معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

دانلود کتاب

دانلود رایگان نوشته سال 13 ترجمه ردي‍ف‌:6700884ع‍ن‍وان‌:پ‍دي‍دآورن‍ده‌:س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:13ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:47024859ناشر: چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ مترجم:توضی..

ادامه مطلب

دانلود کتاب توافقات ضد رقابت تجاری محمدحسین وکیلی مقدم

دانلود رایگان توافقات ضد رقابت تجاری نوشته محمدحسین وکیلی مقدم سال 1389 ترجمه ردي‍ف‌:6701224ع‍ن‍وان‌:توافقات ضد رقابت تجاری پ‍دي‍دآورن‍ده‌:محمدحسین وکیلی مقدم س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1389ن‍وع‌ م‍درک‌:کتا..

ادامه مطلب

دانلود کتاب نابرابری اجتماعی

دانلود رایگان نابرابری اجتماعی نوشته سال 1373 ترجمه ردي‍ف‌:6700584ع‍ن‍وان‌:نابرابری اجتماعیپ‍دي‍دآورن‍ده‌:س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1373ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگا..

ادامه مطلب

دانلود کتاب دانش مدیریت ویژه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات

دانلود رایگان دانش مدیریت ویژه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات نوشته سال 1391 ترجمه ردي‍ف‌:6701164ع‍ن‍وان‌:دانش مدیریت ویژه کارشناسی ارشد رشته علوم ا..

ادامه مطلب

دانلود کتاب مجموعه مقالات اولین سمینار هجوم مغول به ایران و پیامدهای آن جلد 1

دانلود رایگان مجموعه مقالات اولین سمینار هجوم مغول به ایران و پیامدهای آن جلد 1 نوشته سال 1379 ترجمه ردي‍ف‌:6701084ع‍ن‍وان‌: مجموعه مقالات اولین سمینار ..

ادامه مطلب

دانلود کتاب تحقیق در فهم بشر جان لاک

دانلود رایگان تحقیق در فهم بشر نوشته جان لاک سال 1349 ترجمه دکتر رضازاده شفق ردي‍ف‌:6701254ع‍ن‍وان‌:تحقیق در فهم بشر پ‍دي‍دآورن‍ده‌:جان لاک س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1349ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهیش..

ادامه مطلب

دانلود کتاب پیدایش نظریه جامعه شناختی جلد 2 جاناتان اچ.ترنر- ال. بیگی

دانلود رایگان پیدایش نظریه جامعه شناختی جلد 2 نوشته جاناتان اچ.ترنر- ال. بیگی سال 1371 ترجمه حسن چاوشیان ردي‍ف‌:6700744ع‍ن‍وان‌: پیدایش نظریه جامعه ..

ادامه مطلب

دانلود کتاب حقوق شهری و شهر سازی غلامرضا کامیار

دانلود رایگان حقوق شهری و شهر سازی نوشته غلامرضا کامیار سال 1388 ترجمه مصطفی محقق داماد ردي‍ف‌:6700594ع‍ن‍وان‌:حقوق شهری و شهر سازیپ‍دي‍دآورن‍ده‌:غلامرضا کامیارس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1388ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهی..

ادامه مطلب

دانلود کتاب جهانی سازی و مسائل آن جوزف استیگلیتز

دانلود رایگان جهانی سازی و مسائل آن نوشته جوزف استیگلیتز سال 1387 ترجمه ردي‍ف‌:6700724ع‍ن‍وان‌:جهانی سازی و مسائل آنپ‍دي‍دآورن‍ده‌:جوزف استیگلیتزس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1387ن‍وع‌ م‍درک‌:ک..

ادامه مطلب

دانلود کتاب ارغنون 15

دانلود رایگان ارغنون 15 نوشته سال 1378 ترجمه ردي‍ف‌:6701004ع‍ن‍وان‌: ارغنون 15پ‍دي‍دآورن‍ده‌:س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1378ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:60008619ناشر:دانشگاه پیا..

ادامه مطلب