معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

دانلود کتاب تسلای فلسفه آنلیسیوس ماینلیوس سورنیوس بونتیوس

دانلود رایگان تسلای فلسفه نوشته آنلیسیوس ماینلیوس سورنیوس بونتیوس سال 1385 ترجمه سایه میثمی ردي‍ف‌:6701195ع‍ن‍وان‌:تسلای فلسفه پ‍دي‍دآورن‍ده‌:آنلیسیوس ما..

ادامه مطلب

دانلود کتاب واژگان مکتب فرانکفورد ایوکوسه و استفن آبه

دانلود رایگان واژگان مکتب فرانکفورد نوشته ایوکوسه و استفن آبه سال 1385 ترجمه افشین جهاندیده ردي‍ف‌:6700891ع‍ن‍وان‌: واژگان مکتب فرانکفورد پ‍دي‍دآو..

ادامه مطلب

دانلود کتاب اسلام سازی معرفت مجید مرادی

دانلود رایگان اسلام سازی معرفت نوشته مجید مرادی سال 1385 ترجمه ردي‍ف‌:6700587ع‍ن‍وان‌:اسلام سازی معرفت پ‍دي‍دآورن‍ده‌:مجید مرادیس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1385ن‍وع‌ م‍درک‌:کت..

ادامه مطلب

دانلود کتاب روشی در علوم اجتماعی رویکردی رئالیستی آندروسایر

دانلود رایگان روشی در علوم اجتماعی رویکردی رئالیستی نوشته آندروسایر سال 1385 ترجمه ناهید سرمد ردي‍ف‌:6700713ع‍ن‍وان‌:روشی در علوم اجتماعی رویکردی رئالیستیپ‍دي..

ادامه مطلب

دانلود کتاب مدیریت دانش گیلبرت پروست -روب-مهاردت

دانلود رایگان مدیریت دانش نوشته گیلبرت پروست -روب-مهاردت سال 1385 ترجمه علی حسینی خواه ردي‍ف‌:6700791ع‍ن‍وان‌:مدیریت دانشپ‍دي‍دآورن‍ده‌:گیلبرت پروست -روب-مهاردتس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1385ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های نمایشگ..

ادامه مطلب

دانلود کتاب گذر از بحران جانشینی انوشیروان احتشامی

دانلود رایگان گذر از بحران جانشینی نوشته انوشیروان احتشامی سال 1385 ترجمه زهره پوسینچی و ابراهیم متقی ردي‍ف‌:6701117ع‍ن‍وان‌:گذر از بحران جانشینی پ‍دي‍دآو..

ادامه مطلب

دانلود کتاب نقد ادبی دکتر سیروس شمیسا

دانلود رایگان نقد ادبی نوشته دکتر سیروس شمیسا سال 1385 ترجمه ردي‍ف‌:6700778ع‍ن‍وان‌:نقد ادبیپ‍دي‍دآورن‍ده‌:دکتر سیروس شمیساس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1385ن‍وع‌ م‍درک‌..

ادامه مطلب

دانلود کتاب پی یر بوردیو ریچارد جنکینز

دانلود رایگان پی یر بوردیو نوشته ریچارد جنکینز سال 1385 ترجمه لیلا جو افشانی و حسن چاوشی ردي‍ف‌:6700982ع‍ن‍وان‌: پی یر بوردیو پ‍دي‍دآورن‍ده‌: ری..

ادامه مطلب

دانلود کتاب اقبالنامه یا خردنامه نظامی گنجوی به تصحیح حسن وحید دستگردی

دانلود رایگان اقبالنامه یا خردنامه نظامی گنجوی نوشته به تصحیح حسن وحید دستگردی سال 1385 ترجمه ردي‍ف‌:6701230ع‍ن‍وان‌:اقبالنامه یا خردنامه نظامی گنجوی ..

ادامه مطلب

دانلود کتاب حقوق اساسی محمد فرجی

دانلود رایگان حقوق اساسی نوشته محمد فرجی سال 1385 ترجمه فریبرز رئیس دانا ردي‍ف‌:6700628ع‍ن‍وان‌:حقوق اساسیپ‍دي‍دآورن‍ده‌:محمد فرجیس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1385ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب گفتار درمان..

ادامه مطلب