معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ دانلود کتاب زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌( م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ )م‍روری‌ ب‍ر اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ون‍وس‌ ، داور

دانلود رایگان زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌( م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ )م‍روری‌ ب‍ر اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ نوشته ون‍وس‌ ، داور سال ،۱۳۸۴ . ترجمه

ردي‍ف‌:6700549
ع‍ن‍وان‌:زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌( م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ )م‍روری‌ ب‍ر اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:ون‍وس‌ ، داور
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:،۱۳۸۴ .
ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:10778529
ناشر:جهاد دانشگاهی
مترجم:
توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در نمایشگاه ،۱۳۸۴ . توسط ون‍وس‌ ، داور
کتاب های مرتبط:مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش نوشته و قواعد اساسي کنوانسيونهاي ژنو 1949 و پروتکلهاي الحاقي 1977 نوشته

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog