معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب های نمایشگاه دانلود کتاب رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍ا ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ و م‍ث‍ال‍ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ، اح‍م‍د

دانلود رایگان رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍ا ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ و م‍ث‍ال‍ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ نوشته ، اح‍م‍د سال ، ۱۳۹۱ . ترجمه

ردي‍ف‌:6700481
ع‍ن‍وان‌:رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍ا ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ و م‍ث‍ال‍ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:، اح‍م‍د
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:، ۱۳۹۱ .
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های نمایشگاه
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:3421065
ناشر:تامین اجتماعی
مترجم:
توضیحات: ليست کتاب های نمایشگاه در نمایشگاه ، ۱۳۹۱ . توسط ، اح‍م‍د
کتاب های مرتبط: چارچوب همکاريهاي مشترک نوشته و مقايسه شاخصهاي بهداشتي و اجتماعي بين شهر و حاشيه شهر تهران در سال 1376 نوشته


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog